Thu thập nguyên liệu trong Chiến tướng 3Q

Hệ thống nâng cấp của Chiến tướng 3Q hầu hết đều cần có nguyên liệu đặc biệt để nâng cấp. Toàn bộ các nguyên liệu này đều có thể kiếm dễ dàng thông qua các Tính năng Game, Phụ bản, ...

Chi tiết hệ thống kiếm Nguyên Liệu trong Game như sau:

(Quét Ải thường, Ải Tinh Anh)

(Dùng Chiến Hồn đổi nguyên liệu cần thiết)

(Mua Nguyên Liệu trong các Shop Đấu Trường, Thần Bí, ...)

Game SG140